Tjänster för bostadsrättsföreningens styrelse

Så här skapar man en mer attraktiv bostadsrättsförening

Att sakna viktig information, agera kortsiktigt eller inte ha tillgång till rätt analysverktyg kan leda till att bostadsrättsföreningen drabbas av onödiga ekonomiska kostnader med höjda årsavgifter som följd. Här på Fastitia.se och på vår nya tjänst AAbrf.se får ni i styrelsen tips och råd som hjälper er att få en mer kostnadseffektiv och konsumentorienterad verksamhet. I syfte att få er bostadsrättsförening att bli mer attraktiv för era medlemmar att bo i och för bostadsrättsköpare att investera sitt kapital i.

Vad menar vi då med en bra och attraktiv bostadsrättsförening? Se mer om det på aabrf.se

Läs mer

Med tjänsten Baspaket-Brf får bostadsrättsföreningen en mer genomtänkt och långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling

MED BASPAKET-BRF KVALITETSSÄKRAR NI BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS EKONOMISKA UTVECKLING

Detta paketerbjudande består av en besiktning av fastigheten, en 20-årig underhållsplan och en årsavgiftsanalys. Där besiktningen av fastigheten och kostnadsbedömningen för underhållsplanen görs med hjälp av företaget PL Ingenjörsteknik.

Läs mer om Baspaket-Brf här

 

VÅR ENKLA OCH TYDLIGA UNDERHÅLLSPLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vi har nu tagit fram en enkel och tydlig 20-årig underhållsplan som vi tillsammans med PL Ingenjörsteknik erbjuder bostadsrättsföreningar. Här presenteras er fastighets sannolika framtida underhållsbehov med en uppskattning av dessa kostnader. Syftet är att ni ska undvika att drabbas av oplanerade och ofinansierade åtgärder. Dess andra syfte är att verka som stöd till årsavgiftsanalysen (se nedan).

Läs mer om underhållsplanen här

 

ÅRSAVGIFTSANALYS FÖR EN HÅLLBAR EKONOMI I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

När underhållsplanen är framme så tar vi fram en Årsavgiftsanalys, där vi ger er förslag till olika kostnadseffektiviseringar och intäktsförbättringar inom er verksamhet. Syftet är att bostadsrättsföreningen ska få en genomtänkt och långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och inte behöva drabbas av kraftiga höjningar av årsavgiften, vilket kan leda till att priserna på era bostadsrätter sjunker.

Läs mer om årsavgiftsanalysen här

Stadgar för en ökad kvalitet i bostadsrättsföreningens förvaltning

Med våra och genomarbetade stadgar med tydliga kommentarer får bostadsrättsföreningen ett mycket bra stöd för att snabbt uppnå en ökad kvalitet i förvaltningen med en bra ekonomisk styrning och en hållbar framtida utveckling. Dessa stadgar är uppdaterade i december 2016 med de ändringar som nyligen skett i bostadsrättslagen och i lagen om ekonomiska föreningar.

Pris: 2 950 kr (inkl. moms)

Läs mer

Förstudie: Kapitaltillskott för en bättre föreningsekonomi

Med ett kapitaltillskott från medlemmarna, så kan ni sänka föreningens räntekostnader och skuldsättningsgrad och/eller finansiera nödvändiga underhållsåtgärder/investeringar utan att behöva ta ut hela kostnaden via årsavgiften. Vi inleder med att göra en förstudie där vi tittar på olika alternativ för kapitaltillskott samt vilka andra mervärden som ett kapitaltillskott kan skapa i er bostadsrättsförening.

Läs mer

Upphandla alltid era förvaltningstjänster i konkurrens

För att kunna höja kvalitén på era leverantörer är det viktigt att regelbundet se över avtalen och utsätta dem för konkurrens. Vi hjälper er med att upprätta förfrågningsunderlaget efter just era behov och utvärdera de inkomna anbuden. Det går ofta att sänka kostnaden med 10-20 procent eller mer vid en kvalificerad upphandling av fastighetsskötsel och städning respektive ekonomisk förvaltning.

Läs mer

Kvalitetsutveckling steg 1

Analys av föreningens årsredovisning. Se mer på aabrf.se

Här går vi igenom er senaste årsredovisning och analyserar dess information utifrån den informationskvalitet en riktigt bra och tydlig årsredovisning för bostadsrättsföreningar ska innehålla. Vi ger förslag på förtydliganden och förbättringar, så era olika intressentgruppers behov av relevant och bra information tillgodoses.

Läs mer

Kvalitetsutveckling steg 2

Ökad insikt med vår Verksamhetsanalys-Brf. Se mer på aabrf.se

Är ni osäkra på hur väl er bostadsrättsförening förvaltas, så bör ni göra en verksamhetsanalys. Denna analys blir sedan ett mycket bra underlag för styrelsen att identifiera olika områden i verksamheten som bör förbättras. Den hjälper er att fokusera på de förbättringar som leder till störst värde för medlemmarna i er bostadsrättsförening.

Läs mer

Kvalitetsutveckling steg 3

Ökad boendekvalitet med vår Bostadsrättsplan. Se mer på aabrf.se

En bostadsrättsplan är ett dokument där man lägger upp en planering för det kommande arbetet med att kvalitetsutveckla bostadsrättsföreningens verksamhet. Vad som ska göras på kort respektive lång sikt. Dokumentet är en motsvarighet till ett företags affärsplan där framgår vilken vision, verksamhetsidé, mål och strategier för att uppnå ett mycket attraktivt boende för både medlemmar och köpare.

Läs mer

Kvalitetsutveckling steg 4

Ökat engagemang med med tydlig och bra medlemskommunikation. Se mer på aabrf.se

Här hjälper vi er med att skapa en bra kommunikation mellan styrelse och medlemmar samt hyresgäster. För att styrelsen ska kunna agera utifrån medlemmarnas ekonomiska intresse på ett bra sätt. Krävs att man känner till vad medlemmarna tycker i olika frågor och vilka aktiviteter de värderar mest i föreningens verksamhet.

Läs mer

Analys av föreningens hyreskontrakt & avtal

Här hjälper vi styrelsen med att analysera era lokalhyreskontrakt och leverantörsavtal. Det är väldigt vanligt att det finns kvalitetsbrister i dessa avtal. Föreningens samtliga avtal bör vara utformade efter föreningens behov, vara tydliga, aktuella och skäliga, ej heller strida mot gällande branschsedvänja eller lagstiftning.

Läs mer

Söker ni en Extern styrelseledamot eller en opartisk rådgivare till bostadsrättsföreningens styrelse inför viktiga beslut?

Vi bistår bostadsrättsföreningens styrelse med kompetens i olika frågor som till exempel: teknik, miljö, ekonomistyrning, leverantörsavtal, hyreskontrakt (bostäder & lokaler), upphandling av tjänster, upphandling av reparations & underhållsåtgärder, investeringsanalys vid olika värdehöjande åtgärder som t ex vindsinredning & kapitaltillskott, förändringar inom bostadsrättsföreningens lägenhetsbestånd (tillskott, sammanslagning/delning av lägenhet), administrativa frågor, marknadsanalys, förbättrad information och kommunikation till era olika intressentgrupper (som t ex medlemmar, banker,  fastighetsmäklare & bostadsrättsköpare).

Om era stadgar idag inte tillåter att externa ledamöter kan ingå i styrelsen? Då hjälper vi er att uppdatera era stadgar eller att tjänsten istället ges en rådgivande funktion.

Kontakta oss för en prisuppgift av denna tjänst.

Läs mer