Nyheter

NYHETSBREV 1: 2022 NYA AFFÄRSKONCEPTET MELLANMAN.SE

Se nya affärskonceptet Mellanman.se med fokus på kvalitetsutveckling av bostadsaffären.

Tjänsten mellanman.se vänder sig i första hand till bostadssäljare, fastighetsmäklare och bostadsköpare. Indirekt vänder den sig även till andra aktörer som t ex förvaltare, banker och utbildare inom området. I tjänstekonceptet Mellanman avses det även att analystjänsten Boanalys ska ingå.

Hade den 3 april ett Teamsmöte med Fastighetsmäklarinspektionen angående några spontana förslag till förändringar och förbättringar inom transaktionsprocessen i bostadsaffären.

Se utkastet till FMI här (pdf)

Läs mer

NYHETSBREV 2: 2021 NYA AFFÄRSKONCEPTET COMERSUM.se

Se nya affärskonceptet Comersum.se för kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Fastitia avser att under året flytta över samtliga tjänster på Fastitia för bostadsrättsföreningar till Comersum.se

Tanken är att Fastitia framöver enbart ska fokusera på tjänsteutveckling för en bättre bostads & fastighetsmarknad för alla involverade parter.

NYHETSBREV 1: 2021 UPPDATERING AV TJÄNSTEN BOANALYS.SE

Ett förslag till uppdatering av nuvarande Boanalys.se till en betaltjänst

Här presenteras ett första utkast till designuppdatering för analystjänsten Boanalys.se

Se mer här på boanalys.online

Passa nu på att prova den gratis, innan den blir en betaltjänst.

Nyhetsbrev 1: 2020 Incitamentsbaserat ränteavdrag på bolån?

Nytt förslag för ränteavdrag på bolån: Incitamentsbaserat ränteavdrag?

Här kommer ett förslag om ett möjligt incitamentsbaserat ränteavdrag på bolån. Där ränteavdraget kopplas till hur mycket som bolånetagaren har amorterat under året på sitt bolån. Där bankerna i samband med deklarationen skickar in ett kontrollbesked till skatteverket med dessa uppgifter.

Man tar helt enkelt bort det schablonbaserade ränteavdraget och inför detta.

 • Den som under året har amorterat 3,0 % på sitt bolån eller mer får göra ett ränteavdrag med max 30 %.
 • Den som under året har amorterat mellan 2,0 – 2,9 % får göra ett ränteavdrag med 20 % eller upp till 29 %
 • Den som under året har amorterat mellan 1,0 – 1,9 % får göra ett ränteavdrag med 10 % eller upp till 19 %
 • Den som under året har amorterat mellan 0,1 – 0,9 % får göra ett ränteavdrag med 1 % eller upp till 9 %
 • Den som under året inte har amorterat mindre än 0,1 %, får heller inte göra något ränteavdrag.

Sen bör man sannolikt ha en viss anpassning för t ex förstagångsköpare, studenter, pensionärer och sjukskrivna.

Se mer om skatter och andra förslag till kvalitetsförbättringar inom boendet i tidigare nyhetsbrev här nedan.

Nyhetsbrev 1: 2019 – Skattefrågan del 2

Se mer om hur man bör hantera den nu aktuella frågan om skatter i mitt nyhetsbrev 4:2018

Jag skulle gärna vilja se att man återaktiverar försäljningsskatten till hur det var förut dvs hur länge innehavet har varit. Har man haft en bostad i mer än 5 år sker ingen skatteeffekt på en eventuell vinst

 •  4-5 år 25 % av vinsten tas upp till beskattning
 •  3-4 år 50 % av vinsten tas upp till beskattning
 •  2-3 år 75 % av vinsten tas upp till beskattning
 •  0-2 år 100 % av vinsten tas upp till beskattning

Nyhetsbrev 6: 2018 – Nyproduktion av brf

Är du en bostadsutvecklare eller en byggherre men av olika skäl nu råkar sitta med osålda bostadsrättslägenheter?

Kontakta då oss så hjälper vi er att skapa en tydligare och bättre bild av den aktuella bostadsrättsföreningen för dina köpare och din bank och mäklare. Vi kan tillsammans titta på hur man kan förbättra olika faktorer inom själva bostadsrättsföreningen och genom olika åtgärder skapa en ökad attraktivitetsfaktor för de köpare / konsumenter som ska bo i och hantera den kommande förvaltningen av bostadsrättsföreningen samt se till att den blir så enkel, professionell, affärsmässig och värdeskapande för dem som möjligt.

Se mer här

Det känns som att man idag har fokuserat mest på att bygga attraktiva bostadsrätter men inte tänkt på att skapa attraktiva bostadsrättsföreningar? Det är ju ändå bostadsrättsföreningen som ska drivas av köparna av bostadsrätterna efter en inflyttning. Jag tror att man ska försöka att vända på erbjudandet genom att fokusera på att sälja in själva bostadsrättsföreningen.  Gå gärna in på den tjänsten AAbrf.se och se där hur man skapar och får en riktigt välskött och attraktiv bostadsrättsförening.

Nyhetsbrev 5: 2018 – Attraktiv bostadsrättsförening

Gå in på AAbrf.se och skapa en riktigt välskött och attraktiv bostadsrättsförening

Håller nu på med att upprätta en artikelserie i ca fem delar för vad som kännetecknar en attraktiv och välskött bostadsrättsförening, med goda ekonomiska förutsättningar framöver. Denna artikelserie kommer att publiceras på vår förvaltningstjänst AAbrf.se och där under Våra Nyheter med den första delen ute nu.

Artikelserien vänder sig i första hand till bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmar, men den är säkert intressant läsning även för t ex bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare, bostadsrättsförvaltare, teknikkonsulter och banker. Se även om tjänsten extern styrelseledamot / styrelserådgivare till bostadsrättsföreningar här

Innehållsbeskrivning:

 1. Inledning: Vad är egentligen en välskött och attraktiv bostadsrättsförening?
 2. Bostadsrättsföreningens fastighet & miljö
 3. Bostadsrättsföreningens förvaltning & ekonomi
 4. Bostadsrättsföreningens kommunikation & organisation
 5. Vad är en attraktiv bostadsrättsförening? Slutsatser och tips

Nyhetsbrev 4: 2018 – Skattefrågan del 1

Ett förslag till en ny modell för räntebidrag vid bolån

Då diskussionen om räntebidragens andel i problemen på bostadsmarknaden, ständigt fortgår, så har jag nu tagit fram ett första utkast till en justering av räntebidraget vid bolån, utan att det ska behöva drabba vanligt folk i någon större omfattning.

Det överskott som detta förslag skulle kunna ge staten skulle därför kunna användas till olika reformer för att skapa en bostadsmarknad i balans samt ge hjälp till personer som vill in på den s k ägandemarknaden och även kunna ge stöd för forskning och tjänsteutveckling samt produktutveckling inom området.

Inom denna besparing för staten och samhället kanske det även skulle kunna gå att starta ett ”statligt” bostadsbolag som bygger där marknadens aktörer inte vill, men där behovet finns. Man förvaltar sedan dessa fastigheter tills dess att marknadsvärdet överstiger  den aktuella produktionskostnaden, då ska man sälja dessa fastigheter.

Se mitt förslag till ny modell för räntebidrag vid bolån här

Skrev ett förslag till Finansdepartementetom hur man borde förändra modellen för uttag av fastighetskatt som publicerades i tidningen Egnahemsägaren 2003. Det är väl ganska snarlikt den modell som senare infördes dock missade man här att justera för de olika geografiska marknadsfaktorer som jag ville få med.

Se mitt förslag till ny fastighetsbeskattning här

 

Nyhetsbrev 3: 2018 – Varudeklarerad bostadsrätt?

Ett krav på varudeklaration på begagnade bilar har nu införts. Bör det kanske även införas ett krav på varudeklaration för bostadsrättsföreningar?

Bör det kanske också införas ett Bäst före datum på bostadsrättsföreningens årsredovisning, då en årsredovisnings information kan vara upp till ca  1,5 år gammal, vilket leder till att externa aktörer (utanför styrelsen) som t ex medlemmar, köpare, mäklare och banker kan komma att göra en bedömning av bostadsrättsföreningen baserad på ganska gammal information? Det kanske även tydligt ska framgå vem som har upprättat bostadsrättsföreningens årsredovisning och vilken läsargrupp man ser som sin kund?

Konsumentverket och branschorganisationen Motormännens riksförbund MRF har från och med den 1 november 2018 infört ett krav på varudeklaration på begagnade bilar.

Läs mer om varudeklaration för bilar här

Bör man kanske även införa ett krav på varudeklaration av bostadsrättsföreningar? Denna varudeklaration bör då utgå från de faktorer som är viktiga för en konsument/köpande styrelse att få vetskap om inför ett köp av bostadsrätt i en nyproducerad bostadsrättsförening. Här är ett exempel på ett första utkast till en modell för hur en varudeklaration av bostadsrättsföreningar vid nyproduktion skulle kunna se ut.

Se ett exempel på en varudeklaration för bostadsrättsföreningar vid nyproduktion

När det gäller befintliga bostadsrättsföreningar, så bör modellen för varudeklaration istället ha en viss justering av utformningen, där man mer fokuserar på själva förvaltningen, utifrån ett kvalitets och värdeskapande perspektiv med medlemmarnas ekonomiska intresse i fokus.

AAbrf.se är ett exempel på en varudeklaration av en bostadsrättsförening

 

Vill du köpa en bostadsrättslägenhet på ett privatekonomiskt smart sätt?

Se hur man i styrelser ska analysera och skapa mervärden i bostadsrättsföreningar på tjänsten AAbrf.se och hur en konsument bör agera för att köpa rätt bostadsrätt på tjänsten Boanalys.se själva analysen, ser du där under knappen för Föreningens ekonomi

Innan du skriver på ett köpekontrakt för en bostadsrätt, bör du även tillsammans med banken och/eller mäklaren göra en riskanalys av den aktuella bostadsrättsföreningen och dess sannolika framtida ekonomiska utveckling. Då din undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt även gäller fel och brister i själva bostadsrättsföreningen d v s dess mark, byggnad, förvaltning, ekonomi och övrig verksamhet. Om din bankkontakt eller mäklaren inte tycker att detta är nödvändigt? Hänvisa dem då till dessa båda tjänster AAbrf.se och Boanalys.se .

Nyhetsbrev 2: 2018 – Kvalitetssäkrad bostadsrätt

Analystjänsten AAbrf.se även bra för hyresfastigheter och fastighetsbolag

Fastitias nya tjänst AAbrf.se som hjälper bostadsrättsföreningar med att kunna kvalitetssäkra sig själva samt med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling kan till stora delar även användas för att kvalitetssäkra hyresfastigheter och fastighetsbolag.

Läs mer

Nyhetsbrev 1: 2018 – Om förvaltningstjänsten AAbrf.se

Fastitia lanserar tjänsten AAbrf.se för kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Där bostadsrättsföreningens styrelse nu, utan att blanda in olika externa aktörer, själva enkelt kan kvalitetsgranska sin verksamhet och få hjälp att bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening. Att en bostadsrättsförening upplevs som affärsmässig och kostnadseffektiv, är särskilt viktigt nu, då bostadsrättsköparen får en allt starkare förhandlingsposition på bostadsrättsmarknaden.

AAbrf.se är en helt ny tjänst som hjälper bostadsrättsföreningens styrelse med nulägesanalys, kvalitetssäkring och värdeutveckling för att kunna få rätt kvalitet, rätt ekonomi och rätt information inom hela verksamheten och bli en mer kostnadseffektiv, affärsmässig och attraktiv bostadsrättsförening för både medlemmar, bostadsrättsköpare, fastighetsmäklare och banker samt övriga aktörer inom bostadsrättsföreningens intressentmodell.

SKA DU KÖPA EN BOSTADSRÄTT INOM KORT? Gör då först en riktigt genomtänkt analys av bostadsrättsföreningen, innan du skriver på ett kontrakt. Se mer om detta på Boanalys.se

Vill man idag som konsument köpa en bostadsrättslägenhet och då kunna göra ett genomtänkt och ett privatekonomiskt smart köp av en bostadsrätt, så bör man undvika att köpa olika ”snabbfixtjänster” som analyserar bostadsrättsföreningens årsredovisning (externredovisning) för några 10-tals kronor. Då dessa analyser ofta är baserade på både gammal och/eller ofullständig information om bostadsrättsföreningen. Oftast finns denna information redan med i bostadsrättsföreningens årsavgifter som de är idag. Det som är intressant att veta är ju vad som kommer att ske med årsavgifterna dagen efter att du har skrivit på kontraktet.

Fråga dem om de kan garantera att denna tjänst du köpt ger dig någon form av garanti för att denna analys minskar eller undantar din undersökningsplikt för analys av själva bostadsrättsföreningen d v s finns det någon form av skadeståndsrätt gentemot dem om deras information till dig, skulle visa sig vara väsentligt fel? Fråga banken och mäklaren om detta med om det är viktigt för dig, innan du skriver på ett kontrakt.

Boanalys.se är tjänsten när du ska köpa bostadsrätt på ett privatekonomiskt smart sätt

Tänk på att du själv aktivt måste agera och göra den analys av bostadsrättsföreningens ekonomi som krävs av dig som köpare idag, enligt undersökningsplikten. Denna undersökningsplikt vid köp av bostäder är inte heller helt tydlig och konsekvent och tenderar att bli mer otydlig och i en tvist än mer osäker nu när det gäller fel vid köp av  bostadsrätt då man man måste skilja på köp av nyproduktion, ombildningar utan hyresgäster, ombildningar med hyresgäster, ägarlägenheter och vid köp av bostadsrättslägenheter i befintliga bostadsrättsföreningar.

Gå in på Boanalys.se, och testa denna unika analystjänst av en bostadsrättsförening (som med några minuters egen tid från dig och gratis) snabbt ger dig den aktuella bostadsrättsföreningens sannolika framtida ekonomiska utveckling och hur årsavgiften kan komma att förändras och på så sätt kan du själv nu välja om den bostadsrättsföreningen är nåt för dig att investera ditt eget eller bankens kapital i eller inte?

Läs mer

Nyhetsbrev 1: 2017 – Förslag till en bättre bostadsrätt

Mina kommentarer till bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Här presenteras mina kommentarer och ett antal förslag till konsumentförbättringar inom bostadsrätten.

Läs mer här

Se hela bostadsrättsutredningen SOU 2017:31

Läs mer här

Nyhetsbrev 2: 2014 – Ny årsredovisning för bostadsrätter?

KBrf Ett förslag till ny årsredovisning i bostadsrättsföreningar

Här ges ett förslag till en ny skräddarsydd avskrivningsmodell för bostadsrättsföreningar. Från och med 2014 ska bostadsrättsföreningar tillämpa nya avskrivningsregler, enligt K regelverket. Föreningen kan välja på K 2 eller K3, båda modellerna har sina för respektive nackdelar. Här presenteras en modell som heter KBrf och som bygger på mix av de båda modellerna, där fördelarna har lyfts in och nackdelarna tagits bort. Här redovisas även ett utkast (se bilaga 5.1-5.2) till en helt ny modell för resultat och balansräkning i bostadsrättsföreningar, i syfte att öka konsumentorienteringen inom detta område.

Läs mer

Nyhetsbrev 1: 2014 – Förslag till ökat bostadsbyggande?

Ett förslag till att öka bostadsbyggandet i Sverige

Här ges ett förslag till hur bostadsbyggandet kan ökas i landet. Då bristen på bostäder i framförallt de större städerna bara fortsätter att öka, så får man tänka lite utanför boxen. Förslaget bygger lite på idén av att staten vid fastighetsskrisen på 90-talet startade ett bolag för att hantera krisfastigheter och när marknaden stabiliserats, sälja tillbaka dessa fastigheter till marknaden. Förslaget innebär kort att staten startar ett fastighetsbolag som köper upp outnyttjade byggrätter och bygger bostäder, för att efter en viss tid, sälja ut fastigheterna till marknaden motsvarande produktionskostnaden.

Läs mer

Nyhetsbrev 6: 2013 – Ny analystjänst för banker & mäklare?

Ett förslag till en helt ny bostadsrättstjänst för mäklare och banker

Vi har nu tagit fram ett förslag till en helt ny konsumenttjänst som vänder sig till fastighetsmäklare och bolånehandläggare på banker. Dessa aktörer borde nu börja erbjuda konsumenten hjälp med denna granskning av bostadsrättsföreningens ekonomiska status, då den enligt en dom i Svea Hovrätt ingår i undersökningsplikten (se länk under nyhetsbrev 5: 2013 nedan). Ett krav på att utföra denna riskanalys bör sedan lyftas in i mäklarlagens informationsskyldighet samt i god fastighetsmäklarsed och i bankernas process vid rådgivning och kreditgivning till konsumenter i samband med köp av bostadsrätter?

För att utföra denna granskning så skulle man till exempel kunna upprätta en ”besiktningsklausul” liknandes den som gäller vid köp av småhus. Bostadsrättsköparen får då ca 14 dagar på sig efter kontraktskrivningen med att göra denna riskanalys av bostadsrättsföreningen. Köparen har sen en möjlighet att kliva av ett köp om det skulle finnas grund för att årsavgiften kan komma att höjas kraftigt inom kort. Alternativt att man omförhandlar priset på bostadsrätten efter att ha fått kännedom om denna nya information?

Läs mer

Nyhetsbrev 5: 2013 – Stresstesta bostadsrättsföreningen?

Dags att stresstesta konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt: Del 1

Hur ser egentligen konsumentskyddet ut idag när ett FEL uppkommer efter ett köp av bostadsrätt? Här tittar vi särskilt på de fel som kan härledas till olika risker och kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens verksamhet. Brister i föreningens planering, styrning, information och kommunikation samt utvärdering av den egna verksamheten skapar en grund för en oförutsägbar ekonomisk utveckling.

Att sakna kännedom om hur bostadsrättsföreningens verksamhet ser ut kan leda till en kraftigt försämrad privatekonomi för en konsument efter ett köp. För att minimera risken att drabbas av detta fel, så måste konsumenten kunna göra en riskanalys av bostadsrättsföreningen, innan ett köp får en bindande effekt. Här tittar vi på hur man ska göra denna riskanalys, utifrån dagens krav på köparens undersökningsplikt. Se vår sammanfattning av rättsfallet från Svea hovrätt genom att klicka på länken här: http://www.boanalys.se/moreinfo/courtcase

Vad kan hända om man inte gör en analys av bostadsrättsföreningen innan ett köp?

Gör man inte en noggrann riskanalys av bostadsrättsföreningen innan ett bostadsrättsköp, så är det lätt att bli av med hela sitt egna kapital som man hade med sig in i bostadsaffären. Se ett exempel på en artikel i Styrelsehandboken 2013 från förlaget Bofakta om hur det kan gå om man inte har möjlighet att göra en genomtänkt riskanalys innan ett bostadsrättsköp.

Skulle ni i er bostadsrättsförening vilja ha hjälp med att identifiera olika risker i er verksamhet och kunna förebygga oplanerade och kraftiga kostnadsökningar?

Nyhetsbrev 4: 2013 – Ta bort avskrivningen i brf

Ett förslag till ny modell för avskrivning i bostadsrättsföreningar

Man kan konstatera att dagens modell för avskrivning av föreningens byggnad inte leder till att ge läsaren av årsredovisningens resultaträkning en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Vi har därför tagit fram ett förslag som kopplar avskrivningen till verkliga pengar/ utbetalningar. Den här avskrivningsmodellen gör att läsaren får en mer rättvisande bild av föreningens ekonomi samt att den även skapar ett bra nyckeltal för t ex köpare när det gäller att bedöma risken för framtida höjningar av årsavgiften.

Läs mer

Nyhetsbrev 3: 2013 – Kvalitetsbrister i årsredovisningen

Ett antal kvalitetsbrister i bostadsrättsföreningens årsredovisning

Dagens redovisningsmodell och årsredovisning i bostadsrättsföreningar leder till att ett antal olika kvalitetsbrister uppkommer. Det gäller särskilt när det gäller att ge läsaren (som vanligtvis är en konsument) en lättöverskådlig och rättvisande bild av föreningens ekonomi och framtida utveckling. Det bör dörför tas fram en helt ny och skräddarsydd modell för redovisning och årsredovisning i bostadsrättsföreningar. Vi har här lyft fram viktiga 16 faktorer för medlemmar och köpare som idag innehåller fel eller helt saknas.

Läs mer

Nyhetsbrev 2: 2013 – Ny betalningsmodell vid ombildningar?

Ny betalningsmodell vid ombildning till bostadsrätt

Man kan konstatera att dagens betalningsmodell vid ombildning till bostadsrätt har påtagliga kvalitetsbrister. Denna betalningsmodell bygger på att konsulten får betalt först när hyresgästerna har köpt fastigheten. Detta kan som bekant leda till en situation där konsulten lockas till att ”försköna” kalkylerna för att få igenom affären och erhålla betalning för sitt arbete. Man bör därför överväga att ändra denna betalningsmodell, till att konsulten får betalt löpande under hela ombildningen i olika steg. Vi har nu tagit fram ett förslag till en ny betalningsmodell, där det ekonomiska betalningsansvaret, måste bli mer påtagligt för säljare och köpare.

Läs mer

Nyhetsbrev 1: 2013 – Auktoriserad styrelserådgivare i brf?

Ny tjänst för bostadsrättsföreningar: Auktoriserad Styrelserådgivare

Många bostadsrättsföreningar förvaltar i dag ett bostadsbestånd värt över 100 miljoner kronor. Detta sker utan att man har relevant kompetens som krävs när det gäller affärsmässigt agerande utifrån en helhetssyn inom fastighetsförvaltning, marknad och kundorientering. Effekten av denna kompetensbrist kan leda till att nödvändiga åtgärder inte blir av eller att man utför åtgärder på ett ogenomtänkt och kostsamt sätt. Det kan därför vara läge att införa en helt ny tjänst för att hjälpa styrelser i bostadsrättsföreningar med att ”tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse”. Vi har här lyft fram viktiga 10 punkter som vi anser bör uppfyllas för att en styrelse på ett bra sätt ska kunna tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse.

Läs mer